Pravidla soutěže

&nsbp;

Článek I. - ZÁKLADNÍ USTANOVANÍ+

Tento statut soutěže (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže, podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a další ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, IČ: 25788001. Pořadatelem je komunikační agentura Communa s.r.o. (dále jen Pořadatel). Posláním soutěže je podpora rozumného a férového podnikání a podnikatelů na území České republiky. Soutěž bude v roce 2015 prezentována pod názvem ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2015.

Článek II. - ÚČASTNÍK SOUTĚŽE+

Účastníkem soutěže se může stát každá právnická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži VODAFONE FIRMA ROKU 2015 a zároveň postoupí do krajského kola soutěží.

Článek III. - PRŮBĚH SOUTĚŽE+

Počínaje vyplněním odpovědí na otázky v registračním formuláři soutěže Vodafone Firma roku 2015 jsou soutěžící automaticky zapojeni do soutěže o titul ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2015. Podmínkou je vyplnění odpovědí na otázky v registračním formuláři a dodání zpracovaných odpovědí pořadateli, a to nejpozději do 30. června 2015.

Článek IV. - ODBORNÁ POROTA+

Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a Asociace společenské odpovědnosti v počtu minimálně 3 členů.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Communa s.r.o. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Článek V. - PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE+

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá takto:

Soutěžícími v kategorii ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2015 se stávají automaticky všichni krajští finalisté soutěže VODAFONE FIRMA ROKU 2015.

Nesprávně vyplněné nebo neúplné odpovědi v dotazníku je pořadatel oprávněn vyřadit z hodnocení.

Článek VI. - HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE+

Hodnocení přihlášených účastníků probíhá v několika fázích.

POROVNÁVACÍ FÁZE

Hodnocení v krajském kole soutěže

Do první regionální fáze soutěže ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2015 se kvalifikuje každá právnická osoba, která se stala krajským finalistou soutěže VODAFONE FIRMA ROKU 2015. Z finalistů soutěže, kteří správně a úplně odpověděli otázky uvedené ve statusu soutěže, zvolí odborná porota jednoho vítěze. Pokud se v kraji nenajde firma, která by řádně deklarovala aktivity odpovědné firmy, cena se v daném kraji neudělí.

Článek VII. - UDĚLOVANÉ CENY+

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším odpovědným firmám v krajích. Firmy získávají titul:

 • Odpovědná firma roku Hlavního města Prahy 2015
 • Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Jihomoravského kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Karlovarského kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Kraje Vysočina 2015
 • Odpovědná firma roku Královéhradeckého kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Libereckého kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Moravskoslezského kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Olomouckého kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Pardubického kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Plzeňského kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Středočeského kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Ústeckého kraje 2015
 • Odpovědná firma roku Zlínského kraje 2015

Věcné ceny:

Všichni vítězové soutěže Odpovědná firma roku 2015 získají originální Vodafone balíček a také balíček členství od Asociace společenské odpovědnosti.

Ceny budou předány po dohodě s vítězi nejpozději do půl roku od vyhlášení oficiálních výsledků (web či event).

Článek VIII. - KONTAKTNÍ ÚDAJE+

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:

Communa s.r.o.
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7

Ostatní kontaktní údaje:

Ovenecká 9
170 00 Praha 7

Tel.: 233 014 046
Fax.: 233 352 591

e-mail: info@firmaroku.cz
http://www.firmaroku.cz

Článek IX. - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ+

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Status vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statusu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Vyplněním a odesláním odpovědí v dotazníku pro finalisty dává účastník soutěže pořadateli agentuře Communa s.r.o. a společnosti Vodafone Czech Republic a.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak jména, příjmení, obchodní firmy, adresy, telefonních čísel pro obchodní a marketingové účely a nabízení zboží či služeb, zejména formou obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům soutěže k reklamním a marketingovým účelům, a to i za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let.

Účastník poskytuje své údaje dobrovolně a má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, případně sídla společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Účastník má v souladu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákona právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.« zpět