Jan Dědič se stal Patronem českého podnikání pro rok 2012

&nsbp;

Společník advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, profesor Jan Dědič, byl oceněn řádem Patron českého podnikání. Řád mu byl předán u příležitosti zahájení již 7. ročníku podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2012 a Era Živnostník roku 2012 a také ankety Absurdita roku. Důvodem udělení řádu bylo především prosazení záměru zákona o obchodním rejstříku, podle něhož jsou notáři oprávněni dělat přímé zápisy do rejstříku, což umožní založit firmu, změnit jednatele nebo výši kapitálu mnohem jednodušeji a rychleji než dosud a dlouhodobé úsilí o čistotu obchodního práva.

Co vás motivuje v boji za zlepšování podnikatelského prostředí v ČR?
Musím upřesnit, že nejde o věcný záměr ve smyslu Legislativních pravidel vlády, ale spíše o nápad, jakým směrem by se měla ubírat nově připravovaná právní úprava obchodního rejstříku. Doufám, že záměr se podaří realizovat a že zejména obchodním společnostem ušetří čas i náklady. Hlavním motivem mého úsilí je snaha vytvořit v České republice právní prostředí, které bude vstřícné k podnikatelům, aby zbytečnými formalitami a překážkami nebyli odrazováni od toho, usadit se zde a mít zde své sídlo. Případně aby jej nepřenášeli do zahraničí. K tomu je však třeba, aby byl český právní řád konkurenceschopný.

Co by mohla Česká republika ještě změnit v přístupu k podnikatelům?
Z právního pohledu považuji za důležité, aby se stabilizoval a zpřehlednil český právní řád a zabránilo se jeho častým změnám. Nebude-li právní řád stabilní, nebudou podnikatelé ochotní se v České republice usazovat ani zde investovat. S tím souvisí i zefektivnění vymáhání práva.

Která evropská země je pro Vás vzorem vyspělé legislativy a proč?
Myslím, že každý právní řád má specifika daná odlišným historickým vývojem i jinými ekonomickými a společenskými podmínkami. Kdybych věděl, jaká právní úprava je pro české prostředí ideální, dávno bych se snažil o její prosazení. Jsem ale názoru, že sebelepší úpravu existující v té které zemi nelze bez dalšího přenést do České republiky. Tak právo nefunguje.

Co považujete za největší český legislativní nesmysl – ve svém oboru a obecně?
Na úplný legislativní nesmysl jsem ve svém oboru nenarazil. Někdy je však regulace zbytečně byrokratická. Jde především o povinnost předkládat různá potvrzení a výpisy z evidencí, které by si mohly obstarat samy rejstříkové soudy nebo správní orgány. Jinak obecně mám pocit, že právní regulace se v České republice přeceňuje. Příkladem může názor, že zrušení listinných akcií na majitele odhalí konečné vlastníky akciových společností a zprůhlední veřejné zakázky. Tento krok vyvolá jen nemalé náklady i pro společnosti, které se o veřejné prostředky neucházejí. Samotnými příkazy, zákazy a výkazy se věci nevyřeší. Naopak je třeba zabezpečit stabilní právní prostředí pro podnikání založené na předvídatelnosti práva a právní jistotě, bez korupce na všech úrovních. To se sice snadno řekne, ale realizace této myšlenky je složitá a dlouhodobá.

Jak moc je pro vysokoškolského profesora důležitá reálná zkušenost z praxe?
V současné době si nedovedu představit, aby vysokoškolský učitel, nejde-li o ryze teoretický obor, neměl potřebné zkušenosti z praxe. Hlavním smyslem výuky práva na vysokých školách by podle mého názoru měla být příprava absolventů na to, aby byli schopni obstát v praktickém životě a ve velké konkurenci. Takového úkolu se nemůže dobře zhostit ten, kdo sám v kontaktu s běžnou praxí není. Právo samo o sobě je vysoce abstraktní a bez konkrétních příkladů z běžného podnikatelského života jej nejde studentům přiblížit tak, aby jej dobře pochopili. Kromě toho řada studentů již v průběhu studia působí v praxi a rozhodně není dobré, pokud se student v aktuálních problémech oboru orientuje lépe než učitel. Této zásady se držím od 90. let a aktivně se podílím jak na vytváření práva, tak i na jeho aplikaci jako advokát i rozhodce.

Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Za svůj největší profesní úspěch považuji to, že se mi podařilo získat profesuru již v roce 1995, kdy jsem se stal nejmladším profesorem v oboru v České republice. A samozřejmě i to, že mám od roku 1990 možnost se aktivně podílet na tvorbě českého obchodního práva.« zpět